top of page
00:00 / 02:17
碧草青青花盛开,彩蝶双双久徘徊。千古传颂生生爱,山伯永恋祝英台。

同窗共读整三载,促膝并肩两无猜。十八相送情切切,谁知一别在楼台。

楼台一别恨如海,泪染双翅 身化彩蝶 翩翩花丛 来,历尽磨难真情在,天长地久不分开。历尽磨难真情在,天长地久不分开。
bottom of page